ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมล้านนาและการบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2563 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2562 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ
  • ชื่อผลงานวิจัย : โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมล้านนาและการบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมล้านนาและการบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)
สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สถาปัตยกรรมไทย

TAG

เขตเมืองเก่า, เชียงใหม่, ภูมิปัญญา, ลำปาง, ลำพูน, สถาปัตยกรรมล้านนา

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-03-13 08:46:36

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-03-13 21:43:46