ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา ศูนย์กลางในการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน และการต่อยอดภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมล้านนา

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2561 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา ศูนย์กลางในการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน และการต่อยอดภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมล้านนา
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา ศูนย์กลางในการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน และการต่อยอดภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมล้านนา
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)
สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สถาปัตยกรรมไทย

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-03-13 08:46:37

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-03-13 21:46:43