ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การสังเคราะห์อนุพันธ์ของสารในกลุ่ม capsaicinoids capsinoids และ metabolites เพื่อเพิ่มความคงตัวและลดความเผ็ดร้อน

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2560 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2559 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:แหล่งทุนภายนอก(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.))
  • ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์อนุพันธ์ของสารในกลุ่ม capsaicinoids capsinoids และ metabolites เพื่อเพิ่มความคงตัวและลดความเผ็ดร้อน
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การสังเคราะห์อนุพันธ์ของสารในกลุ่ม capsaicinoids capsinoids และ metabolites เพื่อเพิ่มความคงตัวและลดความเผ็ดร้อน
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. อุทัย วิชัย
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวรhttp://dra.research.nu.ac...

TAG

ดูทั้งหมด

สร้างโดย : กุญช์ชญา โอภาสทิพากร 2562-04-10 03:04:00

แก้ไขล่าสุดโดย : กุญช์ชญา โอภาสทิพากร 2562-05-05 23:35:20