ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 19 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี - นายวสวัตติิ์ อินทรานุสรณ์

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2565 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2560 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:แหล่งทุนภายนอก(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.))
  • ชื่อผลงานวิจัย : โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 19 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี - นายวสวัตติิ์ อินทรานุสรณ์
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 19 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี - นายวสวัตติิ์ อินทรานุสรณ์
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. เมธา รัตนากรพิทักษ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านเคมี
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวรhttp://dra.research.nu.ac...

TAG

ผลงานอื่นๆ

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 19 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี - นายวสวัตติิ์ อินทรานุสรณ์การควบคุมมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และอาหารเสริมสุขภาพที่มีสารกลุ่มแคโรทีนอยด์เป็นส่วนประกอบ โดยการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางด้านสเปกโตรโฟโตเมทรีเทียบกับเทคนิค HPLCวัสดุชีวภาพไฮโดรเจลฉลาดที่มีการเชื่อมโยงตาข่ายด้วยพอลิยูริเทนย่อยสลายได้สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นวัสดุปิดแผลอนุภาคนาโนแม่เหล็กเคลือบด้วยพอลิเมอร์แบบแอมฟิไฟล์สองชั้นเพื่อการปลดปล่อยยาแบบต่อเนื่องการควบคุมการเกิดคลัสเตอร์ขนาดนาโนเมตรของอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ด้วยพอลิอะคริแอซิดและการประยุกต์ใช้ในการดูดซับแอนติบอดีและแอนติเจน
ดูทั้งหมด

สร้างโดย : กุญช์ชญา โอภาสทิพากร 2562-04-10 03:04:00

แก้ไขล่าสุดโดย : กุญช์ชญา โอภาสทิพากร 2562-05-05 23:24:02