ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยเทอร์โมอิเล็กตริกโดยใช้ความร้อนเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมน้ำตาลทราย (นายวีระ พันอินทร์)

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2561 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2560 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:แหล่งทุนภายนอก(สำนักนโยบายและแผนพลังงาน)
  • ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยเทอร์โมอิเล็กตริกโดยใช้ความร้อนเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมน้ำตาลทราย (นายวีระ พันอินทร์)
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยเทอร์โมอิเล็กตริกโดยใช้ความร้อนเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมน้ำตาลทราย (นายวีระ พันอินทร์)
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. สมชาย มณีวรรณ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมพลังงานทางเลือก
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวรhttp://dra.research.nu.ac...

TAG

สร้างโดย : กุญช์ชญา โอภาสทิพากร 2562-04-10 03:04:00

แก้ไขล่าสุดโดย : กุญช์ชญา โอภาสทิพากร 2562-05-05 23:40:55