ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การวิจัยพลังงานในอาคาร (ฺBuilding Energy Research) ทุนปริญญาเอก - น.ส.ดารารัตน์ ทองดี

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2565 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2560 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:แหล่งทุนภายนอก(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.))
  • ชื่อผลงานวิจัย : การวิจัยพลังงานในอาคาร (ฺBuilding Energy Research) ทุนปริญญาเอก - น.ส.ดารารัตน์ ทองดี
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การวิจัยพลังงานในอาคาร (ฺBuilding Energy Research) ทุนปริญญาเอก - น.ส.ดารารัตน์ ทองดี
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. สมชาย มณีวรรณ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture)
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมพลังงานทางเลือก
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวรhttp://dra.research.nu.ac...

TAG

สร้างโดย : กุญช์ชญา โอภาสทิพากร 2562-04-10 03:04:00

แก้ไขล่าสุดโดย : กุญช์ชญา โอภาสทิพากร 2562-05-12 11:54:41