ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การพัฒนาเซนเซอร์สำหรับวิเคราะห์สารพิษอันตรายที่ปนเปื้อนในตัวอย่าง

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2551 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2546 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:เงินทุนภายนอก(ในประเทศ)
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีวิเคราะห์
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
สำนักวิจัยและพัฒนาhttp://https://rdo.psu.ac...

TAG

คณะวิทยาศาสตร์

สร้างโดย : jinnipa pleethong 2562-04-11 14:33:14

แก้ไขล่าสุดโดย : ปิยธิดา สุริยะไพบูลย์วัฒนา 2562-04-17 09:21:22