ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Design and Characterization of Prednisolone-loaded Nanoparticles Fabricated by Electrohydrodynamic Atomization Technique

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2016 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : Design and Characterization of Prednisolone-loaded Nanoparticles Fabricated by Electrohydrodynamic Atomization Technique
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Design and Characterization of Prednisolone-loaded Nanoparticles Fabricated by Electrohydrodynamic Atomization Technique
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. กัมปนาท หวลบุตตา
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เภสัชอุตสาหกรรม

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2562-05-07 01:47:40

แก้ไขล่าสุดโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2562-05-07 14:02:20