ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Development and characterization of seed gums from Tamarindus indica and Cassia fistula as disintegrating agent for fast disintegrating Thai cordial tablet

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2017 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : Development and characterization of seed gums from Tamarindus indica and Cassia fistula as disintegrating agent for fast disintegrating Thai cordial tablet
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Development and characterization of seed gums from Tamarindus indica and Cassia fistula as disintegrating agent for fast disintegrating Thai cordial tablet
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. กัมปนาท หวลบุตตา
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เภสัชอุตสาหกรรม

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2562-05-07 01:47:40

แก้ไขล่าสุดโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2562-05-07 14:00:55