ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Formation of thin DLC films on SiO2/Si substrate using FCVAD technique

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2556 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2555 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2556 Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B Beam Interactions with Materials and Atoms
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านฟิสิกส์
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B Beam Interactions with Materials and Atomshttp://https://www.resear...

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ภาลิตา ต.เจริญ 2562-05-15 11:35:32

แก้ไขล่าสุดโดย : ภาลิตา ต.เจริญ 2562-05-16 11:39:03