ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Comparative Study of Immediate Loading on Short Dental Implants and Conventional Dental Implants in the Posterior Mandible: A Randomized Clinical Trial

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2562 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2561 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2562 Int J Oral Maxillofac Implants
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาทันตแพทยศาสตร์
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
Int J Oral Maxillofac Implantshttp://https://jomi.quint...

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ภาลิตา ต.เจริญ 2562-05-15 11:35:32

แก้ไขล่าสุดโดย : ภาลิตา ต.เจริญ 2562-05-16 11:39:59