ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Physicochemical characterization of lycopene-loaded nanostructured lipid carrier formulations for topical administration

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2558 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2557 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : Physicochemical characterization of lycopene-loaded nanostructured lipid carrier formulations for topical administration
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Physicochemical characterization of lycopene-loaded nanostructured lipid carrier formulations for topical administration
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ศิริพร โอโกโนกิ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2558 International Journal of Pharmaceutics
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เภสัชชีวภาพ
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
International Journal of Pharmaceuticshttp://https://www.scienc...

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ภาลิตา ต.เจริญ 2562-05-15 11:35:32

แก้ไขล่าสุดโดย : ภาลิตา ต.เจริญ 2562-05-16 11:40:45