ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Antiseptic effect of natural teat dip containing lactic acid against mastitis-causing Escherichia coli

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2562 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2561 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2562 Veterinary World
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เภสัชชีวภาพ
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
Veterinary Worldhttp://https://www.resear...

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ภาลิตา ต.เจริญ 2562-05-15 11:35:32

แก้ไขล่าสุดโดย : ภาลิตา ต.เจริญ 2562-05-16 11:41:39