ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Enhancement of acaricide activity of citronella oil after microemulsion preparation

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2562 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2561 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2562 The Japanese journal of veterinary research
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เภสัชชีวภาพ
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
The Japanese journal of veterinary researchhttp://https://www.resear...

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ภาลิตา ต.เจริญ 2562-05-15 11:35:32

แก้ไขล่าสุดโดย : ภาลิตา ต.เจริญ 2562-05-16 11:42:24