ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Effects of swimming frequency on body weight and serum lipid profile in small-breed dogs during a four-month period

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2559 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2558 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2559 The Thai Journal of Veterinary Medicinen
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
The Thai Journal of Veterinary Medicinenhttp://https://www.resear...

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ภาลิตา ต.เจริญ 2562-05-15 11:35:33

แก้ไขล่าสุดโดย : ภาลิตา ต.เจริญ 2562-05-16 11:43:46