ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ผลของการกดจุดสะท้อนบริเวณสมองที่ฝ่าเท้าต่อการตอบสนองของสมองและการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2561 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2560 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:แหล่งทุนภายนอก(กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข)
  • ชื่อผลงานวิจัย : ผลของการกดจุดสะท้อนบริเวณสมองที่ฝ่าเท้าต่อการตอบสนองของสมองและการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : ผลของการกดจุดสะท้อนบริเวณสมองที่ฝ่าเท้าต่อการตอบสนองของสมองและการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : กุญช์ชญา โอภาสทิพากร 2562-05-17 03:56:57

แก้ไขล่าสุดโดย : -