ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Kaempferia mahasarakhamensis, a new species from Thailand

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรพืช
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
ระบบบริหารจัดการงานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมhttp://rms.msu.ac.th/repo...

TAG

ทรัพยากรพืช

สร้างโดย : วีรศักดิ์ แก้วเข้ม 2562-05-23 10:50:09

แก้ไขล่าสุดโดย : -