ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Change Vector Analysis using Integrated Vegetation Indices for Land Cover Change Detection

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
ระบบบริหารจัดการงานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมhttp://rms.msu.ac.th/repo...

TAG

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สร้างโดย : วีรศักดิ์ แก้วเข้ม 2562-05-23 10:53:14

แก้ไขล่าสุดโดย : -