ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

โปรติโอมิกส์และการแสดงออกของยีนในตับและลำไส้ของปลานิลที่ตอบสนองต่อแหล่งไขมันในอาหาร

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2560 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

TAG

ปลานิล, โปรติโอมิกส์, แหล่งไขมันในอาหาร

สร้างโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2562-05-23 13:26:21

แก้ไขล่าสุดโดย : -