ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกเพื่อใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของน้ำนมในโครีดนม

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2560 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  • ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกเพื่อใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของน้ำนมในโครีดนม
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกเพื่อใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของน้ำนมในโครีดนม
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ แพงคำ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

TAG

โครีดนม, น้ำนม, โปรไบโอติก

ผลงานอื่นๆ

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์น้ำหนักโมเลกุลของสารประกอบแทนนินจากแหล่งอาหารสัตว์ในท้องถิ่น ต่อกระบวนการหมักในรูเมน กระบวนการไบโอไฮโดรจีเนชั่น และประสิทธิภาพการให้ผลผลิตในแพะนมการพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกเพื่อใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของน้ำนมในโครีดนมศักยภาพการใช้ประโยชน์สารแอนโทไซยานินจากต้นข้าวโพดม่วงหมัก ต่อการต้านทานอนุมูลอิสระในเลือด การลดความเครียดจากพยาธิภายใน กระบวนการหมักในรูเมน และสมรรถนะการให้ผลผลิตของแพะระยะกำลังเจริญเติบโตการวิจัย พัฒนา และการเพิ่มมูลค่าน้ำนมแพะ จากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือศักยภาพการใช้ประโยชน์สารแอนโทไซยานินจากหญ้าเนเปียร์สีม่วง ต่อการต้านอนุมูลอิสระในเลือด กระบวนการหมักในรูเมน ผลผลิตและองค์ประกอบของน้ำนมในแพะนม
ดูทั้งหมด

สร้างโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2562-05-23 13:33:20

แก้ไขล่าสุดโดย : -