ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การประเมินประสิทธิภาพอิลิซิเตอร์ในการชักนำความต้านทานต่อโรคหัวเน่า (Cassava root rot disease: CRRD) ของมันสำปะหลัง

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2560 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พืชศาสตร์และเทคโนโลยี

TAG

cassava, CRRD, มันสำปะหลัง, โรคหัวเน่า, อิลิซิเตอร์

สร้างโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2562-05-23 13:43:13

แก้ไขล่าสุดโดย : -