ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

แบบจำลองทางเศรษฐมิติของการบริโภคไบโอดีเซลในภาคใต้ของประเทศไทย: กรณีศึกษาจังหวัดกระบี่ ตรัง และสงขลา

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2554 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2554 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : แบบจำลองทางเศรษฐมิติของการบริโภคไบโอดีเซลในภาคใต้ของประเทศไทย: กรณีศึกษาจังหวัดกระบี่ ตรัง และสงขลา
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Consumers' Behavior and Factors Determining Their Expenditures on Biodiesel in SouthernThailandl A Case Study in Songkhla, Krabi and Trang Provinces
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2555 วารสารปาริชาติ
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : อยุทธ์ นิสสภา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ปิโตรเคมี
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
วารสารปาริชาตhttp://https://www.tci-th...

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-05-25 17:44:21

แก้ไขล่าสุดโดย : -