ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การวิเคราะห์ระบบสมการทัศนคติของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของไบโอดีเซลในภาคใต้ของประเทศไทย: กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา กระบี่ และตรัง

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : การวิเคราะห์ระบบสมการทัศนคติของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของไบโอดีเซลในภาคใต้ของประเทศไทย: กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา กระบี่ และตรัง
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : An analysis of system of equations of consumers' attitudes toward marketing mix of biodiesel in southern Thailand: A case study in Songkhla, Krabi and Trang Province
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2555 วารสาร มฉก.วิชาการ 15
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : อยุทธ์ นิสสภา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
วารสาร มฉก.วิชาการ 15http://www.kmutt.ac.th/ji...

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-05-25 17:53:29

แก้ไขล่าสุดโดย : -