ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ทัศนคติของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าเพื่อสุขภาพ จากนํ้ามันปาล์มสกัดเย็นในอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : ทัศนคติของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าเพื่อสุขภาพ จากนํ้ามันปาล์มสกัดเย็นในอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Consumers’ Attitudes towards Marketing Mix of Health Products Made from Cold-Pressed Palm Oil in Hatyai District, Songkhla Province
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2555 วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : บัญชา สมบูรณ์สุข
ชื่อนักวิจัยร่วม : อยุทธ์ นิสสภา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรพืช
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณhttp://https://www.tci-th...

TAG

น้ำมันปาล์ม, สกัดเย็น

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-05-25 18:05:55

แก้ไขล่าสุดโดย : -