ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

โอกาสของการแนะนําสินค้าเพื่อสุขภาพจากนํ้ามันปาล์มสกัดเยนในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : โอกาสของการแนะนําสินค้าเพื่อสุขภาพจากนํ้ามันปาล์มสกัดเยนในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Referral Opportunity of Health Products Made from Cold Pressed Palm Oil in Hatyai District, Songkhla Province
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2555 วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : บัญชา สมบูรณ์สุข
ชื่อนักวิจัยร่วม : อยุทธ์ นิสสภา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรพืช
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
วารสารเกษตรพระจอมเกล้าhttp://www.agri.kmitl.ac....

TAG

น้ำมันปสกัดเย็น

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-05-25 18:13:31

แก้ไขล่าสุดโดย : -