ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

อุตสาหกรรมยางพาราไทย: สถานภาพและแนวทางการพัฒนา สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : อุตสาหกรรมยางพาราไทย: สถานภาพและแนวทางการพัฒนา สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Thai Para-rubber Industry: The Status and Development Suggestions towards ASEAN Economic Community
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2560 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับพิเศษธันวาคม 2560 อาเซียน แรงงานกับการพัฒนา
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : บัญชา สมบูรณ์สุข
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรพืช
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับพิเศษธันวาคม 2560 อาเซียน แรงงานกับการพัฒนาhttp://www.ubu.ac.th/web/...

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-05-25 18:23:38

แก้ไขล่าสุดโดย : -