ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

พฤติกรรมและกำหนดค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันดีเซลของผู้บริโภคในภาคใต้ของประเทศไทย: กรณีศึกษาจังหวัดสงขลาเมืองกระบี่และตรัง

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : พฤติกรรมและกำหนดค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันดีเซลของผู้บริโภคในภาคใต้ของประเทศไทย: กรณีศึกษาจังหวัดสงขลาเมืองกระบี่และตรัง
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : An Analysis of System of Equations of Consumers’ Attitudes towards Marketing Mix of Biodiesel in Southern Thailand: A Case Study in Songkhla, Krabi and Trang Provinces
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2555 วารสารปาริชาต 25: 101–111.
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : อยุทธ์ นิสสภา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
วารสารปาริชาต 25: 101–111.http://https://www.tci-th...

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-05-25 18:33:39

แก้ไขล่าสุดโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2563-04-08 17:52:29