ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ปัจจัยกำหนดการตัดสินใจขยายพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : ปัจจัยกำหนดการตัดสินใจขยายพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Factors Determining Farmer’s Decision on Area Expansion of Oil Palm Plantation in Aoluek District, Krabi Province
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2558 วรสารวิจัย มข.
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-05-25 18:42:24

แก้ไขล่าสุดโดย : -