ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ปัจจัยกำหนดการมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน ในอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : ปัจจัยกำหนดการมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน ในอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Factors Determining Farmers’ Participation in the Project for Restoring Abandoned Paddy Fields to Expand Areas under Oil Palm Plantation in Takbai District, Narathiwat Province
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2556 วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 31: 73–84.
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : อยุทธ์ นิสสภา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 31: 73–84.http://www.agri.kmitl.ac....

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-05-25 18:50:44

แก้ไขล่าสุดโดย : -