ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

สายอากาศแถบความถี่กว้างที่ใช้สตริปไดโพลโค้งแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับประยุกต์ใช้ไดเวอร์ซิตีเชิงการโพลาไรซ์

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2560 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2560 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรคมนาคม

สร้างโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2562-06-12 14:59:28

แก้ไขล่าสุดโดย : -