ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การบีบอัดสัญญาณ ECG สำหรับเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายแบบแอนดรอยด์ต้นทุนต่ำ

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2560 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2560 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรคมนาคม

TAG

Android-Based, ECG Signal Compression, wireless sensor networks, เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย, สัญญาณ ECG

สร้างโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2562-06-12 15:01:25

แก้ไขล่าสุดโดย : -