ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การสร้างคืนภาพความละเอียดสูงยิ่งสำหรับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2560 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2560 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรคมนาคม

TAG

CCTV System, Super-resolution Image, ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

สร้างโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2562-06-12 15:02:59

แก้ไขล่าสุดโดย : -