ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

โนดแบบแบ่งสี่ส่วนที่สื่อสารสองทางเต็มอัตราสำหรับเครือข่ายไร้สาย

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2560 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรคมนาคม

TAG

Full-Duplex 4-Sector Node, Wireless Networks, เครือข่ายไร้สาย

สร้างโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2562-06-12 15:07:38

แก้ไขล่าสุดโดย : -