ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การพัฒนาแบบจำลองเพื่อทำนายอายุการใช้งานที่ปลอดการบำรุงรักษาของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในสิ่งแวดล้อมทะเล

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2552 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2550 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:สกว
  • ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาแบบจำลองเพื่อทำนายอายุการใช้งานที่ปลอดการบำรุงรักษาของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในสิ่งแวดล้อมทะเล
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Development of a model for predicting the maintenance-free service life of reinforced concrete structure under marine environment
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ทวีชัย สำราญวานิช
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2553 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาแบบจำลองเพื่อทำนายอายุการใช้งานที่ปลอดการบำรุงรักษาของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในสิ่งแวดล้อมทะเล
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

TAG

สร้างโดย : ทวีชัย สำราญวานิช 2562-07-02 21:49:04

แก้ไขล่าสุดโดย : -