ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชในพื้นที่แหล่งเลี้ยงหอยบริเวณอ่าวชลบุรีในปี 2553

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2553 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2552 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : การเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชในพื้นที่แหล่งเลี้ยงหอยบริเวณอ่าวชลบุรีในปี 2553
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Monitoring of phytoplankton density in marine bivalve aquaculture farms of Chon Buri Bay, Chon Buri Province in 2010
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : นางสาว สุพัตรา ตะเหลบ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2557 งานวิจัยการประชุมวิทยาศาสาตร์ทางทะเลครั้งที่ 4
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : อาวุธ หมั่นหาผล
ชื่อนักวิจัยร่วม : วันชัย วงสุดาวรรณ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
งานวิจัยการประชุมวิทยาศาสาตร์ทางทะเลครั้งที่ 4http://www.marinesci2014....

TAG

Phytoplankton density

สร้างโดย : wiracha charoendee Charoendee 2562-07-04 16:15:05

แก้ไขล่าสุดโดย : wiracha charoendee Charoendee 2562-07-05 10:23:16