ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ชนิดอาหารทางเลือกและพฤติกรรมการกินดาวทะเลของกุ้งตัวตลก Hymenocera picta Dana, 1852 ที่ได้จากการเพาะเลี้ยง

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2561 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2560 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : ชนิดอาหารทางเลือกและพฤติกรรมการกินดาวทะเลของกุ้งตัวตลก Hymenocera picta Dana, 1852 ที่ได้จากการเพาะเลี้ยง
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Alternative seastars preferences and feeding behaviour of captive bred harlequin shrimp, Hymenocera picta Dana, 1852
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. จารุนันท์ ประทุมยศ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2562 แก่นเกษตร 47 (ฉบับพิเศษ 1)
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : ศิริวรรณ ชูศรี
ชื่อนักวิจัยร่วม : ณิษา สิรนนท์ธนา
ชื่อนักวิจัยร่วม : นายธนกฤติ คุ้มเสรณี
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิชาอาหารและโภชนาการ
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
https://ag2.kku.ac.th/kaj/ShowPubList.cfm?code=%BB%D5%B7%D5%E8%2047%20(2562)%20%A9%BA%D1%BA%BE%D4%E0%C8%C9%201http://https://ag2.kku.ac...

TAG

Alternative prey

สร้างโดย : wiracha charoendee Charoendee 2562-07-08 11:07:10

แก้ไขล่าสุดโดย : -