ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช: มุมมองด้านทรัพยากรน้ำ

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2559 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2559 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช: มุมมองด้านทรัพยากรน้ำ
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : The Change of the The Royal-initiated Pak Phanang River Basin Development, Nakhon Sri Thammarat: Water Resources Aspect
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ ดิษฐกิจ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2559 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : สุธีระ ทองขาว
ชื่อนักวิจัยร่วม : จันทิรา รัตนรัตน์
ชื่อนักวิจัยร่วม : ศิวนาถ นันทพิชัย
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีhttp://www.ubu.ac.th/web/...

TAG

สร้างโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2562-07-11 18:48:06

แก้ไขล่าสุดโดย : -