ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Computer Software Applications for Salinity Management: A Review

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2554 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2554 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2554 Australian Journal of Basic and Applied Sciences
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
Australian Journal of Basic and Applied Scienceshttp://www.ajbasweb.com/o...

TAG

สร้างโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2562-07-11 18:54:15

แก้ไขล่าสุดโดย : -