ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

คุณภาพน้ำจากระบบการเก็บกักน้ำฝนจากหลังคาในตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2561 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2561 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : คุณภาพน้ำจากระบบการเก็บกักน้ำฝนจากหลังคาในตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : WATER QUALITY OF ROOF RAINWATER HARVESTING SYSTEM IN THAMYAI, THUNG SONG DISTRICT, NAKHON SI THAMMARAT
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. ปนัดดา พิบูลย์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2561 วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : ศิริอุมา เจาะจิตต์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
ThaiJohttp://https://www.tci-th...

TAG

สร้างโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2562-07-11 19:05:21

แก้ไขล่าสุดโดย : -