ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การจัดการซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการ ICT Ecodesign ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2561 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2561 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : การจัดการซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการ ICT Ecodesign ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Waste Electrical and Electronic Equipment Management Under the Principle of ICT Ecodesign of University Students
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. ปนัดดา พิบูลย์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2561 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา : Burapha Science Journal
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : ศิริอุมา เจาะจิตต์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
Burapha Science Journalhttp://science.buu.ac.th/...

TAG

สร้างโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2562-07-11 19:09:25

แก้ไขล่าสุดโดย : -