ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

The screening of microorganisms for the biodegradation of Anionic Surfactants by Using Bioinformatics

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2553 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2553 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ แหล่งเงินทุน:0'4('##!(2*#L !.9#2
  • ชื่อผลงานวิจัย : The screening of microorganisms for the biodegradation of Anionic Surfactants by Using Bioinformatics
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : The screening of microorganisms for the biodegradation of Anionic Surfactants by Using Bioinformatics
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. ศุภศิลป์ ทวีศักดิ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2562-07-20 11:28:41

แก้ไขล่าสุดโดย : -