ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Induction of Chronic Inflammation and Altered Levels of DNA Hydroxymethylation in Somatic and Germinal Tissues of CBA/CaJ Mice Exposed to 48Ti lons

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2559 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2559 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ แหล่งเงินทุน:0'4('##!(2*#L !.9#2
  • ชื่อผลงานวิจัย : Induction of Chronic Inflammation and Altered Levels of DNA Hydroxymethylation in Somatic and Germinal Tissues of CBA/CaJ Mice Exposed to 48Ti lons
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Induction of Chronic Inflammation and Altered Levels of DNA Hydroxymethylation in Somatic and Germinal Tissues of CBA/CaJ Mice Exposed to 48Ti lons
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. วิทวัส แจ้งเอี่ยม
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2562-07-20 11:28:41

แก้ไขล่าสุดโดย : -