ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Late-occurring chromosome aberrations and global DNA methylation in hemtopoietic stem/progenitor cell of CBA/Caj mice exposed to silicon (28 Si) ions

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2558 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2558 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ แหล่งเงินทุน:0'4('##!(2*#L !.9#2
  • ชื่อผลงานวิจัย : Late-occurring chromosome aberrations and global DNA methylation in hemtopoietic stem/progenitor cell of CBA/Caj mice exposed to silicon (28 Si) ions
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Late-occurring chromosome aberrations and global DNA methylation in hemtopoietic stem/progenitor cell of CBA/Caj mice exposed to silicon (28 Si) ions
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. วิทวัส แจ้งเอี่ยม
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2562-07-20 11:28:42

แก้ไขล่าสุดโดย : -