ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Isolation of the cellulose degrading microorganisms from three earthworm species and the biodegradation of waste paper sludge

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2555 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2555 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ แหล่งเงินทุน:0'4('##!(2*#L !.9#2
  • ชื่อผลงานวิจัย : Isolation of the cellulose degrading microorganisms from three earthworm species and the biodegradation of waste paper sludge
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Isolation of the cellulose degrading microorganisms from three earthworm species and the biodegradation of waste paper sludge
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. วิทวัส แจ้งเอี่ยม
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2562-07-20 11:28:42

แก้ไขล่าสุดโดย : -