ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

-

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2550 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2550 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาปรสิตวิทยา
สาขาจุลชีววิทยา สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

TAG

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา, มหาวิทยาลัยพะเยา

KEYWORD

ผลงานอื่นๆ

ความหลากหลายของสาหร่ายและไซยาโนแบคทีเรียหน้าดินจากดินบริเวณป่าในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร มหาวิทยาลัยพะเยาDiversity of sub Arial Algae and Cyanobacteria from Forest Soil in The Plant Genetic Conservation Area of RSPG, University of Phayaoศักยภาพของสาหร่ายน้ำจืดท้องถิ่นขนาดใหญ่(Spirogyra spp. และ Cladophora spp.) ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยต่อการเป็นสารต้านจุลินทรีย์ก่อโรคความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช สาหร่ายขนาดใหญ่และคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา และข้อมูลการนำไปใช้ประโยชโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ความหลากหลายของสาหร่ายในเขื่อนสิริกิต์
ดูทั้งหมด

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-01-02 11:26:08

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-25 22:06:03