ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การผลิตคอมโพสิตเมมเบรนพอลิซัลโฟนและอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์เจือซิลเวอร์ (PS/TiO2/Ag) แบบเส้นใยกลวง

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2564 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2561 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:เงินงบประมาณแผ่นดิน
  • ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตคอมโพสิตเมมเบรนพอลิซัลโฟนและอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์เจือซิลเวอร์ (PS/TiO2/Ag) แบบเส้นใยกลวง
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Fabrication of Polysulfone Hollow Fiber Membrane Modified by Silver-Doped Titania Nanoparticles
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. ณัฐธิดา รักกะเปา
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีโพลิเมอร์
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
สำนักวิจัยและพัฒนาhttp://https://rdo.psu.ac...

TAG

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สร้างโดย : Angkana Madtatawee 2562-07-24 03:21:39

แก้ไขล่าสุดโดย : Angkana Madtatawee 2562-08-26 16:25:42