ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การเตรียมไฟโบรอินกับเอทิลีนออกไซด์ด้วยเทคนิคอิเล็กโตรสปินนิ่งสำหรับนำส่งยา

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2561 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2560 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
  • ชื่อผลงานวิจัย : การเตรียมไฟโบรอินกับเอทิลีนออกไซด์ด้วยเทคนิคอิเล็กโตรสปินนิ่งสำหรับนำส่งยา
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Preparation of electrospun silk fibroin/polyethylene oxide nanofiber for drug delivery system
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ศ.ดร วิมล ตันติไชยากุล
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
สำนักวิจัยและพัฒนาhttp://https://rdo.psu.ac...

TAG

คณะเภสัชศาสตร์

สร้างโดย : Angkana Madtatawee 2562-07-27 02:35:40

แก้ไขล่าสุดโดย : Angkana Madtatawee 2562-09-30 10:09:56