ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การโคลนยีน การศึกษาการแสดงออกของยีน และการศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์คาร์บอกซิลเอสเทอเรสทนอุณหภูมิสูงจาก Thermobifida alba AHK119

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2559 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2557 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัย
  • ชื่อผลงานวิจัย : การโคลนยีน การศึกษาการแสดงออกของยีน และการศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์คาร์บอกซิลเอสเทอเรสทนอุณหภูมิสูงจาก Thermobifida alba AHK119
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Molecular cloning, expression and characterization of thermostable carboxylesterase from Thermobifida alba AHK119
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. อัจฉรา ธรรมรัตน์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Angkana Madtatawee 2562-07-27 02:35:56

แก้ไขล่าสุดโดย : -