ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ชีวภัณฑ์เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus sp. ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเมล่อน

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2560 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2560 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:เงินงบประมาณแผ่นดิน
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Angkana Madtatawee 2562-07-27 02:36:07

แก้ไขล่าสุดโดย : -