ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การลดปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม Vibrio ในน้ำเสียจากนากุ้งด้วยต้นกระจับ

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : การลดปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม Vibrio ในน้ำเสียจากนากุ้งด้วยต้นกระจับ
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Reduction of Vibrio bacterial concentrations in wastewater from shrimp pond using Trapa bispinosa Roxb.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Microbiology)
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีhttp://www.ubu.ac.th/web/...

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-07-30 14:01:29

แก้ไขล่าสุดโดย : -